Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Η προσφορά του Ε.Ο.Μ. στις μεταμοσχεύσεις

 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ιδρύθηκε με τον Ν. 2737 της 27ηςΑυγούστου 1999 (“Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων”) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Ε.Ο.Μ., διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από
εκπροσώπους του ακαδημαϊκού, επιστημονικού, νομικού και εκκλησιαστικού χώρου καθώς και από εκπροσώπους των ασθενών. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να λάβει όλες τις αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας, πάντοτε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ευρώπης, της οποίας και αποτελεί ενεργό μέλος. Στελεχώνεται από 15μελες, άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, κύριο έργο του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, ο Συντονισμός των περιστατικών Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων και Μυελού των Οστών και η Προώθηση της Ιδέας της Δωρεάς ιστών και Οργάνων.
Σήμερα, ο Ε.Ο.Μ. εδρεύει επί της οδού Αν. Τσόχα 5 στους Αμπελοκήπους, σε νέα ιδιόκτητα γραφεία 700 τ.μ., τα οποία παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Η αρχική παραχώρηση του κτιρίου είχε γίνει από τον σημερινό Δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη και η τελική Υπουργική απόφαση εκδόθηκε από τον σημερινό Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο.
Σκοπός:
Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και στην ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος στη χώρα μας.
Ως προς τον Άνθρωπο, ο Ε.Ο.Μ.:
 • Καταγράφει τους δωρητές ιστών και οργάνων, τους δυνητικούς δότες, τους αξιοποιηθέντες δότες καθώς και τους υποψήφιους λήπτες οργάνων, δημιουργώντας αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες βάσεις δεδομένων.
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς και τα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού για την προμήθεια και την ανταλλαγή μοσχευμάτων.
 • Μεριμνά για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών, και τέλος,
 • Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων.
Ως προς την Πολιτεία, ο Ε.Ο.Μ.:
 • Εισηγείται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και των Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση.
 • Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο μυελός των οστών).
 • Προτείνει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση Μονάδας Μεταμόσχευσης ή Τράπεζας Ιστών προς Μεταμόσχευση.
 • Προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το όραμα – Η Αποστολή:
Ο Ε.Ο.Μ. φιλοδοξεί να συμβάλλει στη χάραξη εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και στην ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της  Ελλάδας, το οποίο αφενός θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και αφετέρου θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, έτσι ώστε κάποια μέρα «όλοι οι Έλληνες πάσχοντες να μπορούν να γίνουν κοινωνοί του αγαθού της μεταμόσχευσης!»
Στόχοι:
Στόχος του Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ανάπτυξη  του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από την Ιδέα της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών.
Κάθε σύγχρονο μεταμοσχευτικό πρόγραμμα για την οργάνωση και προαγωγή της Δωρεάς Ιστών & Οργάνων, θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες
 1. Στην Ιατρική Γνώση, η οποία είναι σε θέση να εξασφαλίσει την επιβίωση των ασθενών και των μοσχευμάτων αλλά, το κυριότερο, είναι σε θέση να διαπιστώσει το τέλος της ζωής (πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων), καθώς και να ανιχνεύσει και να εξασφαλίσει την ιστοσυμβατότητα (μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών).
 2. Στην Κοινωνία των Πολιτών, που εκφράζεται μέσα από οργανώσεις ενεργών πολιτών. Η συνειδητοποίηση από τον κάθε πολίτη της αξίας του δώρου ζωής που μπορεί να προσφέρει είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την ουσιαστική του συμβολή στο έργο της ανάπτυξης του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας.
 3. Στην Πολιτεία, η οποία μέσα από την οργάνωση, τον έλεγχο, την διασφάλιση, την ενίσχυση και τον συντονισμό της μεταμοσχευτικής προσπάθειας είναι σε θέση να αξιοποιήσει κάθε διάθεση προσφοράς και να διασφαλίσει τη μετουσίωσή της σε δώρο ζωής.
Η οργανωμένη και αποτελεσματική κρατική παρέμβαση καθώς και η ενοποίηση και ενίσχυση της προσφοράς των τριών πυλώνων εκφράζεται και πραγματοποιείται αντίστοιχα, μέσα από τη δράση του Ε.Ο.Μ.:
« Η ιδιαιτερότητα των μεταμοσχεύσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη και η διάδοσή τους, δεν εξαρτάται μόνο από την επιστημονική & τεχνολογική πρόοδο, αλλά κυρίως από την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων & όλου του κοινωνικού συνόλου…»
Στα  χρόνια της λειτουργίας του, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη του Ε.Ο.Μ. έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 ενημερωτικές ομιλίες και επιστημονικές παρουσιάσεις σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτός Ελλάδος, σε συνεργασία με συλλόγους εθελοντών, σχολεία, Δήμους, Νοσοκομεία και με στόχο την ενημέρωση του γενικού κοινού και την εκπαίδευση εξειδικευμένων ιατρονοσηλευτικών ομάδων.
Ιστορικό Ε.Ο.Μ. – Σημαντικοί Σταθμοί
8/1999Ψήφιση Νόμου 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών & Οργάνων», επί Υπουργίας κ. Λάμπρου Παπαδήμα
11/1999Ορισμός 1ου Δ.Σ. Ε.Ο.Μ. με Πρόεδρο τον Καθηγητή Ι.Γ. Βλαχογιάννη
6/2000Πρώτη στελέχωση του Ε.Ο.Μ. με απόσπαση Συντονιστριών Μεταμοσχεύσεων
12/2000Η χρονιά κλείνει με 44 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων ενώ ο Συντονισμός των Περιστατικών Δωρεάς διεκπεραιώνεται ακόμα από την Υ.Σ.Ε.Μ.*
1/2001Έκδοση π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Ο.Μ.», επί Υπουργίας κ. Αλέκου Παπαδόπουλου
3/2001Γενική Απογραφή Πληθυσμού – 1ηΜαζική Προσπάθεια καταγραφής Δωρητών Οργάνων
1/2001Μεταφορά αρχείων και μητρώων από την Υ.Σ.Ε.Μ.
3/2001Ανάληψη Συντονισμού περιστατικών Δωρεάς Οργάνων από Ε.Ο.Μ.
12/2001Η χρονιά κλείνει με 32 δότες οργάνων (2,9 α.ε.π.*) και 95 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
4/2002Έκδοση π.δ. 6/2002 «Προσόντα και Καθήκοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων» από τον Υφυπουργό κ. Έκτορα Νασιώκα.
5/2002Έκδοση Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων & Μυελού των Οστών».
9/2002Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ προσωπικού Ε.Ο.Μ.
12/2002Η χρονιά κλείνει με 65 δότες οργάνων (5,9 α.ε.π.) και 137 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
1/2003Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Αναζήτησης Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων στον Ε.Ο.Μ.
2/2003Εκδήλωση «Ημέρας Προσφοράς Ζωής» στην Παλαιά Βουλή
12/2003Η χρονιά κλείνει με 71 δότες οργάνων (6,5 α.ε.π.) και 163 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
5/2004Ορισμός 2ου Δ.Σ. Ε.Ο.Μ. με Πρόεδρο τον Καθηγητή Α. Κωστάκη
9/2004Διοργάνωση εορτασμού 6ηςΠανευρωπαϊκής Ημέρας για τη Δωρεά Οργάνων & τη Μεταμόσχευση στην Παλαιά Βουλή
9/2004Διεξαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα Μεταμοσχεύσεων
9/2004Διεξαγωγή 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων ΜΕΘ
11/2004Ορισμός 3ου Δ.Σ. Ε.Ο.Μ. με Πρόεδρο τον Καθηγητή Α. Κωστάκη
12/2004Διεξαγωγή 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων ΜΕΘ
12/2004Η χρονιά κλείνει με 66 δότες οργάνων (6 α.ε.π.) και 151 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
1/2005Ολοκλήρωση ορισμού και ανάληψης καθηκόντων Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων στις Μ.Ε.Θ. και έναρξη λειτουργίας Δικτύου Τοπικών Συντονιστών
9/2005Διεξαγωγή 3ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων ΜΕΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης – Transplant Procurement Management Intermediate Course
6/20052η Μαζική Προσπάθεια καταγραφής Δωρητών Οργάνων – Ένθεση ενημερωτικού εντύπου & Δήλωση Δωρητή Οργάνων στα φύλλα των Κυριακάτικων εφημερίδων.
12/2005ΡΕΚΟΡ εγγραφής 4000 Δωρητών Οργάνων (κατά μ.ο. 2000 πολίτες ανά έτος δηλώνουν την επιθυμία δωρεάς οργάνων μετά θάνατον)
12/2005Η χρονιά κλείνει με ΡΕΚΟΡ δοτών οργάνων,  89 σε σύνολο (8,1 α.ε.π.) και 210 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων.
12/2006Διεξαγωγή 4ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων ΜΕΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης – Transplant Procurement Management Intermediate Course
12/2006Οριστική παραλαβή Oλοκληρωμένου Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού & Ελέγχου Μεταμοσχεύσεων (ανάδοχος έργου Altec Πληροφορική)
12/2006Η χρονιά κλείνει με 79 δότες οργάνων (7,2 α.ε.π.) και 178 πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
4/2007Σύνδεση Ελληνικής Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με την Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, μέσω του Ε.Ο.Μ.
5/2007Μετεγκατάσταση των γραφείων του Ε.Ο.Μ. στο κτίριο της οδού Αν. Τσόχα 5 στους Αμπελόκηπους
5/2007Οριστική σύνδεση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Ο.Μ. εντός του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (ανάδοχος έργου Κοινωνία της Πληροφορίας)
Υ.Σ.Ε.Μ. : Υπηρεσία Συντονισμού & Ελέγχου Μεταμοσχεύσεων με έδρα το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».
Ιδρύθηκε το 1985 και επέδειξε σημαντικό και πρωτοπόρο έργο στον τομέα της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων.
α.ε.π.: ανά εκατομμύριο πληθυσμού
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Μ.
Τμήμα Α΄
Παρακολούθησης & Συντονισμού Μεταμοσχευτικής Διαδικασίας
Αρμοδιότητες τμήματος:
 • Η ανεύρεση, εξασφάλιση και αξιοποίηση των προσφερομένων οργάνων.
 • Ο συντονισμός και έλεγχος της διαδικασίας ανεύρεσης πτωματικών δοτών οργάνων με τελικό στόχο την προώθηση των μεταμοσχεύσεων.
 • Η επιμέλεια για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας προς το δότη μέχρι την αφαίρεση των προσφερομένων οργάνων .
 • Η επιμέλεια για την άμεση και σωστή οργάνωση της μεταφοράς των μοσχευμάτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 • Η παρακολούθηση της όλης διαδικασίας της μεταμόσχευσης και του συστήματος διάθεσης των μοσχευμάτων με σκοπό τη διασφάλιση αυτού.
 • Η τήρηση των προβλεπομένων από τα άρθρα 7 & 8 του Ν. 2737/99 μητρώων.
Στον Ευρωπαϊκό χάρτη Δωρεάς Οργάνων, μπορεί ως χώρα να καταλαμβάνουμε μια από τις τελευταίες θέσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια, χάρη στην έντονη δραστηριοποίηση του Ε.Ο.Μ. ως προς την προώθηση της Ιδέας της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων, σημειώνουμε έναν από τους εντονότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Από την πλήρη έναρξη της λειτουργίας του Ε.Ο.Μ. το 2001, η δωρεά οργάνων έχει αυξηθεί μέχρι σήμερα έως και 180% και οι πραγματοποιούμενες μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα έχουν σημειώσει έως και 120% αύξηση, προς όφελος των εκατοντάδων ασθενών που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής.
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η οποιαδήποτε αύξηση εξαρτάται και δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνεισφορά δοτών από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τις Νευροχειρουργικές Κλινικές, αλλά και απλές παθολογικές ή καρδιολογικές κλινικές των εξής Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας:
Γ. Ν. Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ. Ν. Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Γ. Ν. Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Γ. Ν. Α. «ΛΑΪΚΟ»,
Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ», Γ. Ν. Α. «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ», Γ. Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»,
Ν. Ε. Ε. Σ., Γ. Ν. Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΑΤ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, Γ. Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», «ΘΡΙΑΣΙΟ», Ν. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ», ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Ν. Ι . Μ. Τ. Σ., 251 Γ. Ν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,
ΝΑΥΤΙΚΟ Ν. ΑΘΗΝΩΝ, 401 Γ. Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ, ΥΓΕΙΑ, «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ, METROPOLITAN, ΙΑΣΗ, ΙΑΣΩ GENERAL, Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ, Γ. Ν. Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Γ. Ν. Θ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, 424 Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν.Θ, ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Π. Γ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Γ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Γ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Γ. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Π. Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Π. Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ, Γ. Ν. Π. «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡ. ΠΑΤΡΑΣ, Γ. Ν.  ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ, Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Γ. Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, Γ. Ν .ΡΟΔΟΥ, Γ. Ν. ΔΙ-ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ, Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τα Μεταμοσχευτικά Κέντρα που άοκνα πραγματοποιούν τις λήψεις και τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων είναι :
Γ. Ν. Α. «ΛΑΪΚΟ» – Μεταμοσχεύσεις Νεφρού & Ήπατος
Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» –  Μεταμοσχεύσεις Νεφρού & Ήπατος
Γ. Ν. Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – Μεταμοσχεύσεις Νεφρού
Π. Γ. Ν. ΠΑΤΡΑΣ – Μεταμοσχεύσεις Νεφρού
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μεταμοσχεύσεις Καρδιάς & Πνευμόνων
Επίσης Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδώνπραγματοποιούνται από τις αντίστοιχες κλινικές των: Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Οφθαλμιατρείου Αθηνών, ΑΧΕΠΑ & «Παπανικολάου» Θεσ/κης, Π.Γ.Ν. Πατρών, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων και ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Η αλυσίδα συμπληρώνεται από τις περισσότερες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού της χώρας, που ενημερώνουν, κατευθύνουν και προετοιμάζουν τους υποψήφιους αιμοκαθαρόμενους προς μεταμόσχευση. Μεταμοσχεύσεις Δέρματος από το Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς».
Πάνω απ΄ όλα όμως, η μεγαλύτερη προσφορά ξεκινά
από τον ίδιο τον ίδιο τον δότη και την οικογένειά του,
που σε μια δύσκολη στιγμή αποφασίζουν
να γεφυρώσουν τον θάνατο με τη ζωή
Τμήμα Γ΄
Ιστών προς Μεταμόσχευση,
Ιστοσυμβατότητας & Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση
Μονάδα Αναζήτησης Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων
Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003 η Μονάδα Αναζήτησης Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.
Το τμήμα έχει ως στόχο να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο του μεταμοσχευτικού προγράμματος τόσο της λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών, όσο και των υπηρεσιών αναζήτησης εθελοντών δοτών για Έλληνες και ξένους ασθενείς. Παράλληλα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και στην καταγραφή νέων εθελοντών δοτών.Δυο είναι οι βασικές λειτουργίες του τμήματος.
Η Κατάρτιση και τήρηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΑΑΚ) και η προώθηση καταγραφής νέων εθελοντών δοτών, και,
Ο Ε.Ο.Μ. συνεργάζεται με όλες τις αιματολογικές κλινικές της Ελλάδας αλλά και με τις αντίστοιχες δεξαμενές άλλων χωρών στο πλαίσιο της αναζήτησης μη συγγενούς δότη ΑΑΚ για τους ασθενείς τους και την ανταλλαγή μοσχευμάτων.
Οι μεταμοσχεύσεις διενεργούνται στα 4 επίσημα κέντρα ετερόλογων μη συγγενικών μεταμοσχεύσεων:
ΓΝΑ Παίδων Αγ. Σοφία, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ,ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»,  Π.Ν. Πατρών
Η καταγραφή των δοτών γίνεται μέσω των πιστοποιημένων εργαστηρίων ιστοσυμβατότητας στα κέντρα των:
ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, ΓΝΑ
Ο Ευαγγελισμός, ΓΝΑ Παίδων Αγ. Σοφία, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ΠΝ Λάρισας
καθώς και μέσω της
Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Την τελευταία 4ετία και από ενάρξεως της λειτουργίας της Μονάδας Αναζήτησης παρατηρείται μια γεωμετρική αύξηση των μεταμοσχεύσεων ΑΑΚ στη χώρα μας. Από το 2003 μέχρι το 2006 οι μεταμοσχεύσεις που διενεργήθηκαν στα 4 ελληνικά κέντρα αυξήθηκαν κατά 217% και για το 2007 προβλέπεται υπερδιπλασιασμός αναφορικά με το 2006.
Η δεξαμενή των δοτών αριθμεί 25.000 εθελοντές και έχει αυξηθεί κατά 108% από την έναρξη λειτουργίας στον Ε.Ο.Μ. μέσα από συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλόγους. Στόχος του Ε.Ο.Μ., είναι η δεξαμενή να αυξηθεί σε βαθμό που θα μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να καλύπτονται από εγχώρια προσφορά που είναι και πιο πιθανή λόγω της Εθνικής Ανοσολογικής Ομοιογένειας. Επίσης, 30.000 δείγματα εθελοντών δοτών σταδιακά τυποποιούνται και εντάσσονται στην Ελληνική και την Παγκόσμια δεξαμενή. Προς το παρόν η πλειοψηφία των μοσχευμάτων που χορηγήθηκαν, προήλθε από δότες άλλων χωρών μέσω της διεθνούς δεξαμενής BMDW που αριθμεί σήμερα σχεδόν 13.000.000 δότες.
Η επιτυχία της μεταμόσχευσης ως θεραπείας οδηγεί και σε κατακόρυφη ζήτηση. Οι αιτήσεις για αρχική αναζήτηση αυξήθηκαν την τελευταία 4ετία κατά 143% και αυτή η ολοένα αυξητική τάση μας υποχρεώνει να εντείνουμε τις προσπάθειες ανεύρεσης και καταχώρησης νέων δοτών έτσι ώστε η χώρα μας να είναι αυτάρκης και οι ασθενείς μας να έχουν περισσότερες πιθανότητες ίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.