Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 5034/2023 για το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων, μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων

Ο Νόμος περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για το clawback, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊο, για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας υγειονομικών και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69/Α/18-3-2023 ο νόμος 5034/2023 με τίτλο "Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ"», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις."

Με τις διατάξεις του νόμου το Ογκολογικό Παίδων που ήταν τμήμα του δημόσιου νοσοκομείου συστήνεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» για την αντιμετώπιση

του παιδικού καρκίνου, το οποίο θα είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπαγόμενο στον Δημόσιο Τομέα και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και θα λειτουργεί στο κτίριο του «Νοσοκομείου Παίδων - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

Στο Κέντρο μεταφέρονται:α) από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», τα ακόλουθα τμήματα και μονάδες: αα) το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας και αβ) η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, β) από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», το Ογκολογικό Τμήμα.

Μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων

Σε ό,τι αφορά στις μεταμοσχεύσεις, με το σχέδιο νόμου επικαιροποιείται το πλαίσιο, διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασθενών, ιδίως κατοχυρώνεται η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης και επιχειρείται να επιτευχθεί η αύξηση και ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων προς όφελος των συμπολιτών που το έχουν ανάγκη, όπως σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας.

Βασικά σημεία του νόμου για τις μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων είναι:

α) η αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη και η οργάνωση αυτής σε δύο αυτοτελή τμήματα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή της σχετικής άδειας,

β) η θέσπιση της υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εφ’ όρου ζωής του,

γ) η πρόβλεψη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, ότι η αφαίρεση οργάνου – μοσχεύματος πραγματοποιείται, υπό την τήρηση συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας,

δ) η επικαιροποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών, ώστε να παραμένουν εναρμονισμένα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις,

ε) η θέσπιση ως κανόνα της κατά προτεραιότητας διενέργειας των χειρουργικών πράξεων της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις,

στ) η θέσπιση Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων,

ζ) η αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων», εξοπλίζεται με επιπλέον αρμοδιότητες, ιδίως ως προς την αδειοδότηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων της χώρας, και προβλέπεται ότι θα επικουρείται από ειδικές επιτροπές για την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα ζητήματα,

η) η θεσμοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων, συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της συνδρομής των κριτηρίων αυτών και

(θ) η πρόβλεψη της δημιουργίας ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ) που ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη δωρεά, την αντιστοίχιση και την κατανομή οργάνων, τη μεταμόσχευση και τη μακροπρόθεσμη μετα – μεταμοσχευτική παρακολούθηση.

 Υποχρέωση rapid τεστ και παρατάσεις μέτρων

Με διατάξεις του νόμου 5034/2023 (άρθρο 63), καταργείται η υποχρέωση για rapid τεστ ανεμβολίαστων εργαζομένων, ενώ η υποχρέωση για rapid τεστ παρατείνεται μόνο για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ( του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

-Ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (του άρθρου 46 του ν. 4790/2021)

-Για υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30.6.2023 περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 (του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)


Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 5034/2023 - ΦΕΚ 69/Α/18-3-2023

Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ"», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊο COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ"»

ΤΜΗΜΑ Α'

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

ΤΜΗΜΑ Β'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ"»

Άρθρο 3 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Χαρακτήρας

Άρθρο 4 Σκοπός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ"»

Άρθρο 5 Λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»

Άρθρο 6 Πόροι του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»

Άρθρο 7 Εποπτεία - Έλεγχος

Άρθρο 8 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10 Παύση ή αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Προέδρου

Άρθρο 13 Προσωπικό - Οργάνωση

Άρθρο 14 Απαλλαγές

Άρθρο 15 Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

 

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Β'

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Α'

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 18 Σκοπός Άρθρο 19 Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ Β'

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 20 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 21 Γενικές αρχές

Άρθρο 22 Ορισμοί

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ

Άρθρο 23 Προϋποθέσεις δωρεάς από ζώντα δότη

Άρθρο 24 Διαδικασία ενημέρωσης και συναίνεσης δυνητικού ζώντα δότη

Άρθρο 25 Μητρώο Ζώντων Δοτών - Φροντίδα Ζώντων Δοτών

Άρθρο 26 Δαπάνες - Αποζημίωση - Πρόταξη στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΔΟΤΗ

Άρθρο 27 Προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από αποβιώσαντα δότη

Άρθρο 28 Πιστοποίηση θανάτου

Άρθρο 29 Δωρεά οργάνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς

Άρθρο 30 Δαπάνες

Άρθρο 31 Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 32 Κατανομή των οργάνων

Άρθρο 33 Κριτήρια κατανομής των οργάνων

Άρθρο 34 Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών Οργάνων

Άρθρο 35 Διεθνής ανταλλαγή οργάνων

Άρθρο 36 Δομές Μεταμοσχεύσεων Οργάνων

Άρθρο 37 Δίκτυα Δωρεάς και Μεταμόσχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 38 Πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας

Άρθρο 39 Μεταφορά οργάνων και μετακίνηση δοτών, υποψήφιων ληπτών και μεταμοσχευτικών ομάδων

Άρθρο 40 Χαρακτηρισμός οργάνου και δότη

Άρθρο 41 Ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 42 Υποχρεώσεις Μονάδων Μεταμοσχεύσεων - Σύστημα υποβολής στοιχείων και διαχείρισης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων Άρθρο 43 Αρμόδιες αρχές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 44 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 45 Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 46 Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 47 Επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 48 Τοπικά όρια ισχύος του νόμου

Άρθρο 49 Δήμευση - Διάθεση εσόδων

Άρθρο 50 Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 51 Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟ-ΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 52 Επωνυμία, έδρα, σκοπός και αποστολή - Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 3984/2011

Άρθρο 53 Αρμοδιότητες - Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 3984/2011

Άρθρο 54 Όργανα διοίκησης - Προσθήκη άρθρου 24Β στον ν. 3984/2011

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 55 Πόροι - Οικονομική διαχείριση - Προϋπολογισμός - Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 3984/2011

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 56 Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών - Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 3984/2011

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 57 Πληροφοριακό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων

 

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 60 Καταργούμενες διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Α'

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 61 Σκοπός

Άρθρο 62 Αντικείμενο

ΤΜΗΜΑ Β'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

 

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 64 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 65 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού

Άρθρο 66 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 67 Παράταση ισχύος της κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 68 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ' υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

 

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 69 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 70 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τις συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 71 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 72 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 73 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 74 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

 

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 75 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 76 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο 77 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού

Άρθρο 78 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο 79 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 80 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 81 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 82 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 83 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 84 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 85 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 86 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.

Άρθρο 87 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο

Άρθρο 88 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 89 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ειδικών ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 90 Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 91 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

Άρθρο 92 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Άρθρο 93 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 94 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών

Άρθρο 95 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 - Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021

Άρθρο 96 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς.

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Α'

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 97 Σκοπός

Άρθρο 98 Αντικείμενο

ΤΜΗΜΑ Β'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 99 Επιβολή ανώτατου ορίου ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) στα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία κοινότητας με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των είκοσι λεπτών του ευρώ - Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012

Άρθρο 100 Υπολογισμός και επιβολή αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμάκων που προμηθεύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ» - Τροποποίηση περ. στ' παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012

Άρθρο 101 Σύσταση συνεργείων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 102 Πόροι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας - Αντικατάσταση περ. β) παρ. 1 άρθρου 5 και παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4865/2021

Άρθρο 103 Διάρκεια αποσπάσεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64 ν. 4368/2016

Άρθρο 104 Πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων δυνάμενων να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα Κέντρα Υγείας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012

Άρθρο 105 Προσωπικό της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» - Τροποποίηση του τίτλου και του πρώτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 267 ν. 4798/2021

Άρθρο 106 Γραμματέας και υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 22Α ν. 3918/2011

Άρθρο 107 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων Φαρμακείων και Λοιπών Παρόχων Υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 90 του ν. 4368/2016

Άρθρο 108 Ζητήματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 58 ν. 4690/2020

Άρθρο 109 Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής - Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

Άρθρο 110 Χρονικό όριο παράτασης παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα στη θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι - Τροποποίηση περ. β' παρ. 1 άρθρου 10 ν. 1609/1986

Άρθρο 111 Τοποθέτηση αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγή θέση για απόκτηση ειδικότητας - Κατάργηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4238/2014

Άρθρο 112 Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση περ. Α' παρ. 11 άρθρου 66 και προσθήκη περ. Δ' στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011

Άρθρο 113 Χορήγηση, συνταγογράφηση και διάθεση ανταγωνιστικών ουσιών αδρανοποίησης της λειτουργίας των υποδοχέων των οπιούχων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4139/2013

Άρθρο 114 Όργανο εποπτείας και ελέγχου για θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις - Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 4139/2013

Άρθρο 115 Δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής εκλογών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 και άρθρου 33 ν. 3601/1928

Άρθρο 116 Ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας - Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4999/2022

Άρθρο 117 Προθεσμία έκδοσης πράξεων χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 85 ν. 4472/2017

Άρθρο 118 Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή υγειονομικών διατάξεων - Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4025/2011

Άρθρο 119 Υγειονομικά Πιστοποιητικά Πλοίων - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο του ν. 3991/2011

Άρθρο 120 Θέματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση άρθρου τριακοστού ενάτου ν. 4771/2021

Άρθρο 121 Επίδομα θέσης ευθύνης σε κατηγορίες ιατρικού προσωπικού που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο - Τροποποίηση υποπαρ. Η' παρ. 11 άρθρου 54 ν. 4999/2022

Άρθρο 122 Επαγγελματικά δικαιώματα οδοντοτεχνιτών

Άρθρο 123 Ρύθμιση ζητημάτων για την Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας Ελλάδας - Νομοτεχνικές βελτιώσεις στον ν. 4975/2022 - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5, παρ. 4 άρθρου 6, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 10, περ. α) άρθρου 17, παρ. 2 άρθρου 19, περ. γ) παρ. 2 άρθρου 22 και περ. α) παρ. 1 και παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4975/2022

Άρθρο 124 Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 125 Διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών αγοράς αντιϊκών φαρμάκων και μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του COVID-19

Άρθρο 126 Εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 25 ν. 4549/2018

Άρθρο 127 Ρύθμιση για το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου πρώτου ν. 4286/2014

Άρθρο 128 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών - Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022

Άρθρο 129 Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού δεύτερου ν. 5015/2023

Άρθρο 130 Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 4999/2022

Άρθρο 131 Απασχόληση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001

Άρθρο 132 Συνεργασία πανεπιστημιακών εργαστηρίων και νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και πανεπιστημιακών εργαστηρίων με νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Αντικατάσταση άρθρου 105 ν. 4692/2020

Άρθρο 133 Συντονιστές μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση άρθρων 27 και 18 ν. 3984/2011

 

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 134 Έναρξη Ισχύος


https://www.e-nomothesia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.